ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

 

Νομοσχέδιο αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση έως τα τέλη Ιουλίου το οποίο θα καθορίζει το τρόπο συλλογής των αποδείξεων με τη χρήση πλαστικού χρήματος (χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών).

Για το 2016 θα συνυπολογιστούν οι αποδείξεις με μετρητά αλλά και με τη χρήση πλαστικού χρήματος με ποσοστό που αναμένεται από 10% έως και 30% ανάλογα με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος.

Από 1/1/17 πλέον δε θα αναγνωρίζεται καμία απόδειξη η οποία θα έχει εξοφληθεί με μετρητά παρά μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος.

Η αξία των αγορών που πραγματοποιεί κάθε φορολογούμενος με τη χρήση καρτών θα εμφανίζεται στην φορολογική του δήλωση ηλεκτρονικά καθώς οι τράπεζες θα στέλνουν τα δεδομένα στην ΓΓΠΣ.

το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων θα ισχύει ως εξής :

  1. Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ ποσοστό 10%
  2. Για εισόδημα από 10.001 έως 20.000 ευρώ ποσοστό 15%
  3. Για εισόδημα από 20.001 έως 40.000 ευρώ ποσοστό 20%
  4. Για εισόδημα από 40.000 ευρώ και άνω ποσοστό 30%

Με αφορμή των ανωτέρω αλλαγών υπάρχει πλέον και σημαντική επίπτωση στους επιχειρηματίες οι οποίοι όσοι δεν έχουν προμηθευτεί συσκευή POS για την χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών θα πρέπει να το κάνουν. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής της αγοράς αλλά μετά το διάστημα αυτό θα υπάρχει πρόστιμο στον επαγγελματία που θα αρνηθεί σε φορολογούμενο την πληρωμή με πλαστικό χρήμα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με Δελτίο Τύπου το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε και επίσημα την παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου αναφέρει:
Σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις φορολογικές δηλώσεις, επισημαίνουμε ότι:

1. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα έχει παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή 28.8.15.

2. Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα έχει παραταθεί (με σημερινή απόφαση) μέχρι και την Κυριακή 30.8.15. Η πρώτη δόση θα είναι την Δευτέρα 31.8.15.

3. Το TAXIS NET εμφάνισε σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας την Τετάρτη 19.8 και την Πέμπτη 20.8, τα οποία προβληματίζουν έντονα και ως προς την χρονική σύμπτωση με την ανακοίνωση του Υπουργείου μια μέρα πριν (για τις φορολογικές δηλώσεις) αλλά και ως προς την δυνατότητά του να ολοκληρώσει αξιόπιστα και εμπρόθεσμα την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων το επόμενο διάστημα .Με δεδομένο το σεβασμό και τη συμπαράσταση στα στελέχη που αγωνίζονται πέρα από ωράριο και πενθήμερο για την μηχανογραφική στήριξη του Υπουργείου, είμαι αναγκασμένος να διερευνήσω, αν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν ήταν τεχνικά ή άλλης φύσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχω ζητήσει από χτες σχετικές εισηγήσεις από την ΓΓΔΕ και την ΓΓΠΣ.

4. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των λογιστών με ρεαλισμό και φυσικά με κοινωνική ευαισθησία. Προσπαθούμε να κινηθούμε στα περιορισμένα οικονομικά και πολιτικά πλαίσια της περιόδου. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει διαχρονικά η φορολογική πολιτική και η αναντιστοιχία της, με τη συνταγματική επιταγή για φορολογική Δικαιοσύνη. Στο σύντομο διάστημα της θητείας μου (από τις 20.7.15) προσπάθησα με κάθε δυνατότητα που υπήρχε, να ανταποκριθώ στα συγκεκριμένα προβλήματα του Υπουργείου, με ασφυκτικά πλαίσια χρόνου, μηχανισμών και αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόθηκε σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνη απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ως προς τα Νομικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την 20η Ιουλίου 2015. Ως προς τα Φυσικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την 27η Ιουλίου 2015.Επιπλέον με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχ/ν «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.», ορίζεται ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων για τα Φυσικά Πρόσωπα θα παραμείνουν, σύμφωνα και με τον ΚΦΕ, οι 31η Ιουλίου 2015, 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 30η Νοεμβρίου 2015.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έως την 27η Ιουλίου 2015.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται. 

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

2. Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο για τη παραλαβή της φορολογικής του δήλωσης Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή (εκχωρητή) και του μισθωτή (οφειλέτη) και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014 ή ο αριθμός καταχώρησης μισθωτηρίου.

3. Με τη δήλωση εκχώρησης συνυποβάλλονται από τον εκχωρητή όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων, όπως ενδεικτικά: α) Το συμφωνητικό μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σε περίπτωση που υφίσταται έγγραφη σύμβαση μίσθωσης). β) Εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων. γ) Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων. δ) Δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτείται να υποβάλλονται πρωτότυπα, αλλά αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4250/2014 (Α΄74).

4. Η δήλωση εκχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται από τον εκχωρητή η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, η ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων καθώς και η μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

5. Αν ο μισθωτής εγκατέλειψε το μίσθιο εκουσίως, πριν ασκηθεί κατ’ αυτού κάποια δικαστική ενέργεια και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αγωγής έξωσης, η εκχώρηση θα διενεργηθεί με την προσκόμιση του συμφωνητικού μίσθωσης εφόσον έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση μίσθωσης και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή. Στην περίπτωση προφορικής μίσθωσης που έχει συναφθεί μετά την 1/1/2014 αρκεί η καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.

Βεβαίωση και είσπραξη των μισθωμάτων που εκχωρούνται 

1. Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με μόνη τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, ως ανωτέρω, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον οφειλέτη. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης δεν είναι δυνατή.

2. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης εκχώρησης εκπρόθεσμα, μετά την υποβολή της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, η εκχώρηση δεν γίνεται δεκτή.

3. Η προϋπόθεση που απαιτείται για την αποδοχή της εκχώρησης είναι η μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων και όχι το εκκαθαρισμένο ή μη της απαίτησης, καθώς και η φερεγγυότητα ή μη του οφειλέτη. Η εκχώρηση μη εισπραχθέντων μισθωμάτων διενεργείται με τις πιο πάνω προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο οφειλέτης μισθωτής έχει πτωχεύσει.

4. Η φορολογική αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να εξακριβώσει εάν πραγματικά προκύπτει από αυτά ότι δεν έχουν εισπραχθεί από τον εκχωρητή τα μισθώματα που εκχωρούνται. Αν διαπιστωθεί η μη είσπραξη των μισθωμάτων, η χρηματική απαίτηση από εκχωρηθέντα ανείσπρακτα μισθώματα ακίνητης περιουσίας καταχωρείται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του μισθωτή (οφειλέτη) ως δημόσιο έσοδο στον ΚΑΕ 3919 και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90).

5. Αν μεταγενέστερα διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι οι εκχωρούμενες απαιτήσεις δεν υπήρχαν, η εκχώρηση ματαιώνεται. Στην περίπτωση αυτή τα μη συνυπολογισθέντα – εκχωρηθέντα μισθώματα προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του εκχωρητή κατά το χρόνο φορολογίας του, προκειμένου να προσδιορισθεί ο συνολικός φόρος με την έκδοση σχετικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατά τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2015

Ανέρτησε σήμερα, 27 Μαΐου 2015, η ΓΓΠΣ τις οδηγίες για τη φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων του 2015.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το βιβλιαράκι των οδηγιών πατήστε εδώ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ Ή ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΟΥ ;

Από σήμερα, 25 Μαΐου 2015, θα εμφανίζονται τα δεδομένα των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στη φορολογική δήλωση.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί δε θα είναι προσυμπληρωμενοι. Θα εμφανίζεται ένας πίνακας με τα στοιχεία των δανείων και ο φορολογούμενος θα πρέπει να τα μεταφέρει, μετά την επαλήθευση τους, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.

Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει ενημερωτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι να βρουν ένα έγκυρο τρόπο επαλήθευσης των δεδομένων που έχει ανεβάσει η ΓΓΠΣ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015

Υποχρεωτική από φέτος θα είναι η αναγραφή του ΑΜΚΑ για κάθε φυσικό προσώπο που θα υποβάλλει μέσω της ΓΓΠΣ τη φορολογική του δήλωση.

Η σκοπός της αναγραφής είναι για την επαλήθευση των δεδομένων που θα δηλωθούν στη δήλωση είτε των επιδομάτων είτε των μισθών και συντάξεων.